Măsuri delegate din PNDR

MĂSURI AXA 2
Îmbunătăţirea calităţii mediului şi a zonelor rurale

A. Sprijin pentru fermierii din zonele defavorizate montane (Măsura 211)

Definirea ZMD (zone montane defavorizate):

 • Unităţile administrativ teritoriale situate la altitudini medii, mai mari sau egale cu 600 m, limitele fiind acelea ale blocurilor fizice care aparţin de aceste unităţile administrativ – teritoriale (UAT-uri).
 • Unităţile administrativ teritoriale, situate la altitudini medii între 400-600 m şi care au o pantă medie egală sau mai mare de 15%, limitele fiind acelea ale blocurilor fizice care aparţin de aceste UAT-uri.

Obiective specifice:

 • Să contribuie în zona montană defavorizată la utilizarea continuă a terenurilor agricole, menţinându-se astfel viabilitatea spaţiului rural şi, de asemenea, menţinându-se şi susţinându-se activităţile agricole durabile;
 • Se aplică doar în unităţile administrativ – teritoriale (UAT) (comune/oraşe), conform Ordinului MADR nr. 355/2007;
 • Obligaţia continuării activităţilor agricole timp de 5 ani de la data efectuării primei plăţi aferente acestei măsuri şi respectării Bunelor Agricole şi de Mediu pe toată suprafaţa agricolă a fermei şi pe toată durata angajamentului.

Obiectiv operaţional: să se asigure în zona montană defavorizată utilizarea continuă a 2.520.000 Ha terenuri agricole.

Beneficiari: fermierii care desfăşoară activităţi agricole pe terenurile agricole aflate în zona montană defavorizată, unde producţia agricolă este mai redusă cantitativ şi/sau calitativ, din cauza unor condiţii naturale induse de altitudine şi pantă.

Criterii de eligibilitate: sunt eligibile numai parcelele cu suprafaţă minimă de cel puţin 0,3 ha, iar suprafaţa agricolă aparţinând unei ferme, compusă din parcele de cel puţin 0,3 ha trebuie să fie de minim 1 ha. În cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole şi arbuştilor fructiferi suprafaţa minimă a parcelei trebuie să fie de cel puţin 0,1 ha.

Nivelul sprijinului: sunt plăţi anuale fixe pe hectar de teren agricol utilizat, situat în cadrul zonei montane defavorizate. Valoarea plăţii este de 50 euro/ha funcţie de suprafaţă.
În cazul fermelor cu suprafeţe agricole mai mari de 50 ha, valoarea plăţii scade pentru acele suprafeţe agricole care depăşesc această valoare, conform tabelului de mai jos:

Suprafaţa (Ha) Valoare plăţi (Euro/Ha)
1-50 100% din valoarea plăţii pentru fiecare Ha
50.01-100 75% din plată
100.01-300  50% din plată
Peste 300 35% din plată

B. Sprijin pentru fermierii din zonele defavorizate altele decât cele montane (Măsura 212)

Definirea ZSD (Zone Semnificativ Defavorizate): unităţi administrativ teritoriale, care se suprapun în totalitate sau parţial cu Rezervaţia Biosferei “Delta Dunării” (cu productivitate agricolă limitată, valoarea medie ponderală a notei de bonitate = 16 puncte).

Definirea ZDS (Zone Defavorizate de condiţii natural specifice): areale continue, formate din cel puţin 3 UAT-uri, unde nota de bonitare nu depăşeşte 28 puncte şi nici un UAT nu are notă de bonitare mai mare de 30 de puncte.

Obiective specifice:

 • Să contribuie în zonele defavorizate – altele decât zona montană, la utilizarea continuă a terenurilor agricole, mentinându-se astfel şi viabilitatea spaţiului rural şi, de asemenea, menţinându-se şi susţinându-se activităţile agricole durabile;
 • Se aplică doar în unităţile administrativ-teritoriale (UAT – comune/oraşe) conform PNDR 2007-2013 (varianta decembrie 2007);
 • Obligaţia continuării activităţilor agricole timp de 5 ani de la data efectuării primei plăţi aferente acestei măsuri şi respectării Bunelor Agricole şi de Mediu pe toată suprafaţa agricolă a fermei şi pe toată durata angajamentului.

Obiectiv operaţional: să se asigure în zonele defavorizate – altele decât zona montană utilizarea continuă a 1.795.000 ha terenuri agricole.

Beneficiari: fermierii care desfăşoară activităţi agricole pe terenurile agricole situate în zona semnificativ defavorizată, respectiv în zonele defavorizate de condiţii naturale specifice.

Criterii de eligibilitate: sunt eligibile numai parcelele cu suprafaţă minimă de cel puţin 0,3 ha, iar suprafaţa agricolă aparţinând unei ferme, compusă din parcele de cel puţin 0,3 ha trebuie să fie de minim 1 ha. În cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole şi arbuştilor fructiferi suprafaţa minimă a parcelei trebuie să fie de cel puţin 0,1 ha.

Nivelul sprijinului: se acordă sprijin financiar pentru utilizatorii terenurilor agricole situate în zone unde producţia agricolă este mai redusă cantitativ şi/sau calitativ, din cauza condiţiilor naturale şi unde este importantă menţinerea echilibrului de mediu stabilit între practicile agricole şi condiţiile naturale. Valoarea plăţii este de 90 Euro/ha pentru ZSD şi 60 Euro/ha pentru ZDS.
În cazul fermelor cu suprafeţe agricole mai mari de 50 ha, valoarea plăţii scade pentru acele suprafeţe agricole care depăşesc această valoare, conform tabelului de mai jos:

Suprafaţa (Ha) Valoare plăţi (Euro/Ha)
1-50 100% din valoarea plăţii pentru fiecare ha
50.01-100 75% din plată
100.01-300 50% din plată
Peste 300 35% din plată

C. Plăţi de agro-mediu (Măsura 214)

Sprijină dezvoltarea durabilă a zonelor rurale astfel:

 • Răspund cererii din ce în ce mai mare a societăţii pentru servicii de mediu.
 • Încurajează fermierii şi alţi administratori de terenuri să deservească societatea ca întreg, prin introducerea sau continuarea aplicării metodelor de producţie agricolă compatibile cu protecţia şi îmbunătăţirea mediului, a peisajului şi caracteristicilor sale, a resurselor naturale, a solului şi a diversităţii genetice.

Pentru anul 2008 există 4 pachete de agro-mediu (un pachet de agro-mediu reprezintă un set de cerinţe pe care fermierul se angajează să le respecte timp de 5 ani):

 • Pajişti cu înaltă valoare naturală
 • Practici agricole tradiţionale
 • Pajişti importante pentru păsări
 • Culturi verzi

Termenul de depunere al cererii este 1 martie – 15 mai 2008 fără penalizări şi 9 iunie 2008 cu penalizări de 1%/zi lucrătoare întârziere.

Obiectiv specific: dezvoltarea durabilă a spaţiului rural, prin încurajarea utilizatorilor de terenuri de a introduce sau continua metodele de producţie agricolă, compatibile cu protecţia şi îmbunătăţirea mediului, a biodiversităţii, apei, solului, peisajului rural.

Obiective operaţionale:

 • Menţinerea pajiştilor cu înaltă valoare naturală;
 • Menţinerea biodiversităţii prin aplicarea practicilor agricole tradiţionale;
 • Managementul adecvat al pajiştilor importante pentru păsări;
 • Asigurarea protecţiei apei şi solului.

Beneficiari: fermierii care desfăşoară activităţi agricole, pe terenurile agricole situate în lista comunelor eligibile cuprinse în PNDR 2007-2013 (versiune decembrie 2007).

Valoarea sprijinului: Plata de agro-mediu este acordată ca plată fixă la hectar şi reprezintă o compensaţie pentru pierderile de venit şi costurile adiţionale suportate de fermieri.

Criterii de eligibilitate

 • Să exploateze un teren agricol cu o suprafaţă de cel puţin 1 ha, iar suprafaţa parcelei agricole să fie de cel puţin 0,3 ha;
 • Să declare toate parcelele agricole;
 • Să înscrie, sub sancţiunea legii penale, date reale, complete şi perfect valabile în formularul de cerere de plată directă pe suprafaţă şi în documentele anexate, inclusiv lista suprafeţelor;
 • Să fie de acord ca datele din formularul de cerere de plată să fie introduse în baza de date IACS, procesate şi verificate în vederea calculării plăţii şi transmise autorităţilor responsabile, în vederea elaborării de studii statistice şi de evaluări economice, în condiţiile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Să respecte bunele condiţii agricole şi de mediu, reglementate prin legislaţia naţională, pe toată suprafaţa agricolă a exploataţiei;
 • Să depună dosarul complet, conform condiţiilor publicate de APIA potrivit, prevederilor legale.
 • Să permită efectuarea controalelor de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură sau de către alte organisme abilitate în acest sens;
 • Să comunice în scris Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură orice modificare a datelor declarate în cererea de plată survenită în perioada cuprinsă între data depunerii şi data acordării plăţii. Aceste modificări se referă la suprafaţa agricolă utilizată a exploataţiei, transferarea proprietăţii fermei către un alt utilizator agricol, aprobarea unei rente agricole viagere, alte schimbări ale informaţiilor din formularul de cerere.
Menu Title