comunicatdepresa

CUANTUMUL per hectar al plăţilor directe care se acordă pentru anul de cerere 2020

Nr. crt. Specificaţie Cuantum* (euro/ha)
1. Schema de plată unică pe suprafaţă 98,7381
2. Plata redistributivă
a) – primul interval: 1-5 ha, inclusiv 5,0000
b) – al doilea interval: peste 5 ha şi până la 30 ha, inclusiv 48,1053
3. Plata pentru înverzire 57,8245
4. Plata pentru tinerii fermieri 36,6119

Hotărârea nr. 819/2020 privind stabilirea pentru anul 2020 a cuantumului per hectar al plăţii unice pe suprafaţă, al plăţii redistributive şi a intervalelor de suprafaţă pentru care se acordă aceasta, al plăţii pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu, al plăţii pentru tinerii fermieri şi a plafonului aferent schemei de sprijin cuplat pentru măsura din sectorul zootehnic, speciile ovine şi caprine 

În vigoare de la 02 octombrie 2020

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 898 din 02 octombrie 2020. Formă aplicabilă la 08 octombrie 2020.

Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului, ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/531 al Comisiei din 16 aprilie 2020 de derogare, pentru anul 2020, de la articolul 75 alineatul (1) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte nivelul avansurilor pentru plăţile directe şi pentru măsurile de dezvoltare rurală legate de suprafaţă şi de animale, precum şi de derogare de la articolul 75 alineatul (2) primul paragraf din respectivul regulament în ceea ce priveşte plăţile directe, precum şi ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1.017 al Comisiei din 13 iulie 2020 de stabilire, pentru anul 2020, a plafoanelor bugetare aplicabile anumitor scheme de sprijin direct prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului, 

    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 11 alin. (4), art. 15 alin. (2), art. 21, art. 23 alin. (2) şi (3) şi art. 25 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 104/2015, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. –   Plăţile directe care fac obiectul prezentei hotărâri, ca mecanisme de susţinere a veniturilor producătorilor agricoli, sunt:

  1. a) schema de plată unică pe suprafaţă;
  2. b) plata redistributivă;
  3. c) plata pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu, denumită în continuare plata pentru înverzire;
  4. d) plata pentru tinerii fermieri;
  5. e) schema de sprijin cuplat pentru speciile ovine şi caprine.

Art. 2. –   Intervalele de suprafaţă pentru care se acordă plata redistributivă pentru anul de cerere 2020 sunt următoarele:

  1. a) primul interval: între 1 ha şi 5 ha inclusiv;
  2. b) al doilea interval: peste 5 ha şi până la 30 ha inclusiv.

Art. 3. –   Se aprobă cuantumul per hectar al plăţilor directe pe suprafaţă, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, care se acordă pentru anul de cerere 2020.

Art. 4. –   Cuantumul per hectar al plăţii pentru tinerii fermieri nu depăşeşte 50% din cuantumul per hectar al schemei de plată unică pe suprafaţă.

Art. 5. –   (1) Se aprobă plafonul de 71.300 mii euro, aferent plăţii directe pentru schema de sprijin cuplat pentru speciile ovine/caprine, care se acordă pentru anul de cerere 2020.

(2) Cuantumul per cap pentru schema de sprijin cuplat prevăzută la alin. (1) se calculează de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură prin raportarea plafonului la efectivul de animale eligibile.

Art. 6. –   Începând cu data de 16 octombrie 2020, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură poate acorda plăţi în avans în cadrul schemelor de plăţi directe prevăzute la art. 1, în condiţiile prevăzute la art. 1 şi 2 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/531 al Comisiei din 16 aprilie 2020 de derogare, pentru anul 2020, de la articolul 75 alineatul (1) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte nivelul avansurilor pentru plăţile directe şi pentru măsurile de dezvoltare rurală legate de suprafaţă şi de animale, precum şi de derogare de la articolul 75 alineatul (2) primul paragraf din respectivul regulament în ceea ce priveşte plăţile directe, astfel:

  1. a) avansul să se încadreze în procentul de maximum 70%;
  2. b) avansul să se plătească după finalizarea controalelor administrative prevăzute la 74 din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, respectiv controalelor administrative prevăzute la art. 28 şi 29 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte sistemul integrat de administrare şi control, măsurile de dezvoltare rurală şi ecocondiţionalitatea.

Art. 7. –   Începând cu data de 1 decembrie 2020, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură va efectua plăţile corespunzătoare diferenţei între plafonul alocat fiecărei plăţi prevăzute la art. 1 şi sumele calculate şi acordate începând cu data de 16 octombrie 2020 ca plăţi în avans.

Art. 8. –   Plăţile prevăzute la art. 1 se acordă în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru anii 2020 şi 2021.

Art. 9. –   Plăţile se fac în lei, utilizând cel mai recent curs de schimb stabilit de Banca Centrală Europeană anterior datei de 1 octombrie 2020 şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C.

Art. 10. –   Plăţile directe prevăzute la art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 104/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se acordă în limita plafonului alocat României pentru anul 2020, prevăzut în anexa nr. II la Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului.

Hotărâre nr. 819/2020 din 01 octombrie 2020 privind stabilirea pentru anul 2020 a cuantumului per hectar al plăţii unice pe suprafaţă
Menu Title