AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ - SATU MARE

COMUNICAT DE PRESĂ – 20 Octombire 2014

COMUNICAT DE PRESĂ

 

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) Centrul Judeţean Satu Mare informează că începând din data de 16 octombrie 2014, autorizează la plată avansul către fermierii care au depus cereri de platăîn cadrul Schemei de Plată Unică pe Suprafaţă (SAPS) - Campania 2014.

De acest avans vor beneficia toţi fermierii pentru care s-a efectuat verificarea necesară condiţiilor de eligibilitate în conformitate cu articolul 20 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009.

Cuantumul pentru plata SAPS – Campania 2014 este de 156,89 euro/ha potrivit Hotărârii de Guvern nr. 863/2014, privind stabilirea pentru anul 2014 a cuantumului plăţilor directe unice pe suprafaţă, plăţilor separate pentru zahăr şi plăţilor specifice pentru orez, care se acordă în agricultură în sectorul vegetal, la care se va aplica un coeficient de reducere liniară care va asigura încadrarea în plafonul alocat de Comisia Europeană.

Având în vedere art.6 din  Regulamentul (UE) nr. 1310/2013, plata în avans poate fi acordată în procent de până la 50% din valoarea totală a plăţilor directe, România acordă un avans de 69,00 euro/ha.

Menționăm că începând cu aceeași dată, respectiv16 octombrie 2014, Agenția autorizează la plată și avansul, în cuantum de până la 74% din suma cuvenită, fermieriilor care au depus cereri de plată pe suprafaţă, în cadrul măsurilor de dezvoltare rurală – Campania 2014: 211”Plăţi pentru zona montană defavorizată”, 212 “Plăţi pentru zone defavorizate – altele decât cele montane” şi 214 “Plăţi pentru agromediu”, în conformitate cu Regulamentul UE nr. 65/2011 al Comisiei, de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului în ceea ce privește punerea în aplicare a procedurilor de control și a ecocondiționalității în cazul măsurilor de sprijin pentru dezvoltare rurală.

De acest avans vor beneficia toţi fermierii care au solicitat sprijin în cadrul măsurilor Axei II, pentru care s-a efectuat verificarea necesară condiţiilor de eligibilitate în conformitate cu articolul 11 din Regulamentul (CE) nr. 65/2011.

Deasemenea, directorul executiv al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul judeţean Satu Mare – Gabriel Beniamin Leş, informează beneficiarii pentru ajutoarele naționale tranzitorii (ANT) în sectorul zootehnic, la specia bovine, că eliberează adeverinţe pentru cei care intenţionează sa acceseze credite pentru finanţarea activităţilor curente, de la băncile care au încheiat convenţii cu Agenţia. Creditele oferă producătorilor agricoli posibilitatea utilizării de resurse financiare, necesare activităţilor curente, până la efectuarea, de către APIA, a plăţii primelor pe exploataţie şi pe cap de animal la care sunt îndreptăţiţi potrivit prevederilor legale.

Director executiv

Gabriel Beniamin Leş

COMUNICAT DE PRESĂ – cereri de solicitare a ajutorului specific acordat pentru imbunatatirea calitatii produselor agricole in sectorul agricultura ecologica

16 septembrie 2014

COMUNICAT DE PRESĂ – cereri de solicitare a ajutorului specific acordat pentru imbunatatirea calitatii produselor agricole in sectorul agricultura ecologica

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (A.P.I.A.) Centrul Judeţean Satu Mare informează că până în data de 28 noiembrie 2014, inclusiv se pot depune cererile de solicitare a ajutorului specific acordat pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul agricultură ecologică.
Pentru acest tip de ajutor specific, România beneficiază de fonduri europene de 7.098.000 euro din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA).
Potrivit HG nr. 759/2010 cu modificările şi completările ulterioare, ajutorul specific se acordă pentru exploataţiile din producţia vegetală şi animalieră, care sunt înregistrate în sistemul de agricultură ecologică și care se află în perioada de conversie (trecerea de la agricultura convenţională la agricultura ecologică).
Beneficiarii ajutorului specific sunt persoane fizice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau familiale constituite conform O.U.G. nr. 44/2008 sau persoane juridice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
- sunt înregistraţi în fiecare an pentru care solicită ajutorul specific, în sistemul de agricultură ecologică, la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (M.A.D.R.) prin Direcţiile Agricole de Dezvoltare Rurală judeţene;
- deţin un contract încheiat cu un organism de inspecţie şi certificare acreditat pe teritoriul Uniunii Europene, aprobat de către MADR;
- deţin un document justificativ/certificat de conformitate/master certificat/certificat de confirmare a conversiei, în care se menţionează statutul exploataţiei în conversie anul 1, anul 2, anul 3, cultura, suprafaţa, numărul de animale, numărul de familii de albine, emis de organismul de inspecţie şi certificare cu care a încheiat contractul;
- se menţin în sistemul de agricultură ecologică pe o perioadă de 5 ani;
- în cazul beneficiarilor din producţia vegetală, suprafaţa agricolă în folosinţă trebuie să fie de cel puţin 0,30 ha, ocupată cu culturi anuale, culturi perene sau păşuni şi fâneţe permanente;
- respectă normele de ecocondiţionalitate care cuprind bunele condiții agricole și de mediu – GAEC și cerintele legale în materie de gestionare – SMR stabilite prin Ordinul M.A.D.R, M.M.P şi al A.N.S.V.S.A. nr. 187/2.155/42/06.09.2011 pentru aprobarea cerinţelor legale în materie de gestionare (SMR) privind mediul şi identificarea şi înregistrarea animalelor în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru agricultori în România) cu completările și modificările ulterioare, dacă solicită și sprijin pentru suprafață.

Beneficiarii ajutorului pot depune o singură cerere de solicitare a ajutorului specific, fie pentru o exploataţie din producţia vegetală, fie numai pentru una din speciile din producţia animalieră sau numai pentru o exploataţie din apicultură.
Precizăm că în judeţul Satu Mare, în anul 2013, au fost depuse un număr de 642 de cereri de solicitare a ajutorului specific, majoritatea în zona Turţ.
Pentru mai multe informaţii poate fi consultat site-ul A.P.I.A., www.apia.org.ro, unde se află modelul de cerere şi instrucţiunile de completare, ghidul solicitantului şi toate formularele necesare, sau, la numărul de telefon 0261768340.

DIRECTOR EXECUTIV
GABRIEL BENIAMIN LEŞ

COMUNICAT DE PRESĂ – Plata aferentă cererilor depuse în trimestrul I – 2014 pentru ajutorul de stat acordat pentru motorina utilizată în agricultură

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că în perioada 01 – 06.08.2014, a efectuat plata aferentă cererilor depuse în trimestrul I – 2014 pentru ajutorul de stat acordat pentru motorina utilizată în agricultură, în baza HG nr. 763/2013 pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea unui ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură, cu modificările şi completările ulterioare.

D-l director executiv al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Satu Mare, Gabriel Leş, precizează că în judeţul Satu Mare s-au depus un număr de 444 de dosare, cu sursă de finanţare de la bugetul național, astfel:

  • pentru sectorul vegetal s-au plătit 2.200.398,15 lei;
  • pentru sectorul zootehnic s-au plătit 262.215,90 lei.

COMUNICAT DE PRESĂ – Comunicat de presa eliberare adeverinte SAPS 2014

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Satu Mare informează că, începând cu data de 06.08.2014, va elibera adeverinţe pentru beneficiarii Schemei de Plată Unică pe Suprafaţă – Campania 2014, care intenţionează să acceseze creditepentru finanţarea activităţilor curente de la Băncile care au încheiat Convenţii cu Agenţia.

Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA şi Fondul Naţional de Garantare a Creditului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii garantează creditele acordate de bănci fermierilor, în cadrul acestui tip de convenţie.

Toate convenţiile încheiate între Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Bancă şi Fondul de Garantare vor fi postate pe site-ul APIA la adresa www.apia.org.ro.

Potrivit convenţiilor, la solicitarea scrisă a fermierului, centrul judeţean/local APIA unde acesta a depus cererea în Campania SAPS 2014 va elibera o Adeverinţă prin care confirmă faptul că Beneficiarul a depus cererea de plată pentru Schema de Plată Unică pe Suprafaţă (SAPS) pentru anul 2014 şi că au fost finalizate controalele şi verificările administrative asupra Cererii de Plată a Beneficiarului, până la data emiterii Adeverinţei, conform reglementărilor în vigoare.

Pot beneficia de această adeverinţă fermierii selectaţi la controlul pe teren (clasic sau teledetecţie) numai după finalizarea acestor controale.

Valoarea creditului va fi de până la 90% din suma cuvenită aferentă SAPS, respectiv 120 euro/ha.

——————————————————————————————————————————–

Menu Title